La Generalitat de Catalunya ha implementat des del 2021 un impost sobre el CO2 que afecta a tots els vehicles de Catalunya.

Des del primer moment, es va veure que aquest impost està molt penalitzat per l’antiguitat del vehicle, és a dir, com més antic, més alt és l’import a pagar, i això afecta de ple als vehicles clàssics i antics.

Bonificació per als vehicles clàssiscs SENSE matrícula històrica

Els vehicles Podran ser bonificats si compleixen els següents requisits:

  • Estar donats d’alta.
  • Estar en estat correcte de conservació, no poden estar en restauració ni desmuntats, ni tampoc sense ús.

Exempts AMB matrícula històrica

Els vehicles que disposin de la matriculació històrica (segons el RD 1247/1995) estan exempts de l’impost i, per tant, no l’hauran de pagar ni caldrà cap certificat del club ni realitzar cap tramitació a l’ATC (Agència Tributària de Catalunya).

Certificat per a la BONIFICACIÓ de l’impost del CO2

Els vehicles clàssics (obligatòriament 30 anys d’antiguitat o més), que compleixin tot un seguit de requisits establerts i que no disposin de matrícula històrica, poden també estar bonificats. Al següent enllaçt podeu veure el Decret Llei complet.

La bonificació no és automàtica. Només els propietaris dels vehicles clàssics que estiguin associats a un club –en aquest cas L’Escuderia Lluçanès– podran demanar el certificat al club, que haurà de ser validat per la FCVH i i posteriorment la mateixa FCVH presentarà a la Generalitat el certificat per obtenir la bonificació de l’impost.

Vehicles que NO tributen i NO CAL DEMANAR CAP CERTIFICAT AL CLUB

  • Els vehicles amb matriculació històrica.
  • Els vehicles en situació de baixa temporal.
  • Els ciclomotors.
  • Els camions i vehicles de més de 3,5 tones.
  • Els autocars.

Es pot demanar la bonificació d’un vehicle EN RESTAURACIÓ?

No, els vehicles que estiguin en procés de restauració NO es poden bonificar i, per tant, no cal demanar el certificat.

Quin cost té aquest certificat per al propietari?

L’Escuderia Lluçanès cobrarà 10,00 € per vehicle.

En tots els casos caldrà sempre abonar el cost que aplica la Federació Catalana de Vehicles Històrics(FCVH) per validar i registrar cada un dels certificats. Aquest cost que cobrarà la FCVH serà per certificat, des del primer vehicle és de 30,00 €/vehicle (tarifa 2024).